Top
 

Futureteam

Velkommen til Futureteam Jelling!

Hvad er Futureteam Jelling?

Futureteam Jelling er en forening hvis formål er at tilvejebringe midler til økonomisk støtte og spillermæssig udvikling af junior, ynglinge – og ungsenior spillere i Jelling Golfklub.

Futureteam Jelling er en truppe med pr. 1 juni, 15 spillere i alderen 13-23. Spillerne har forskelligt niveau, men brænder alle for for at udvikle sig som golfspiller. De har stor trænings flid og engagere sig meget i sporten.

FØLG OS PÅ FACEBOOK!

Du kan følge Futureteam Jelling på facebook.
https://www.facebook.com/Futureteam-Jelling-818543008354694/

Bliv støttemedlem

Hvorfor skal netop du eller din virksomhed støtte os?

For at nå til tops i sporten er det vigtigt med økonomisk støtte. En støtte der gør det muligt at tage ud til store turneringer og gøre sig bemærket. En støtte der gør det muligt for holdet at tage på lejre for både at blive bedre, men også at styrke sammenholdet. Din støtte skal hjælpe Jelling Golfklubs talenter til at få mest muligt ud af deres potentiale, og komme ud på den store scene.

Du kan være med til at støtte Futureteam Jelling – ved at tegne et personligt medlemskab eller ved at tegne et firmamedlemskab.

Personligt medlemskab:                                 200,-

Med et personligt medlemskab får du:

 •  ”Jeg støtter Futureteam Jelling”- bagmærke
 •  Dit navn ”på væggen” i Jelling Golf Klub
 •  Invitation til den årlige Pro/Am-match i Jelling Golfklub sammen med Futureteam-spillerne

Firmamedlemskab:                                        5.000,-

Med et firmamedlemskab får i:

 • ”Jeg støtter Futureteam Jelling” bagmærker
 • Jeres navn/logo på Futureteam Jellings sponsortavle i Jelling Golf Klub – samt logo og link på Futureteam Jellings hjemmeside – www.futureteamjelling.dk
 • Invitation til 18 hullers spil én dag i Jelling Golf klub (for indtil 6 personer) – med efterfølgende spisning og flotte præmier.

Du kan være med til at støtte Futureteam Jelling – ved at tegne et personligt medlemskab eller ved at tegne et firmamedlemskab.

Intresseret?

Hvis dette har interesse, kan følgende måder anvendes:

Du kan kontakte Rasmus Baun Norup, Info@baunegolf.dk
Oplys: Navn adresse mailadr og evt DGUnr.
Bagmærke udleveres Shoppen eller i sekretariatet i klubben.

På forhånd tak!

Vedtægter

 

NAVN og HJEMSTED

 • 1  Foreningens navn er Futureteam Jelling. Dens hjemsted er Vejle Kommune, og dens adresse er Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling.

FORMÅL

 • 2  Foreningens formål er at tilvejebringe midler til økonomisk støtte og spillemæssig udvikling af junior- og ynglingespillere- og ungseniorspillere i Jelling Golfklub.

MEDLEMSKAB

 • 3  Som medlemmer optages alle personer, firmaer og foreninger, der ønsker det. Hvert medlemskab, således også firma- og foreningsmedlemskab, berettiger til én stemme på generalforsamlingen.

Indmeldelse kan ske til foreningens bestyrelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse. Betalt kontingent refunderes ikke.

KONTINGENT

 • 4  Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

GENERALFORSAMLING

 • 5  “Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal”

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, regnskabet fremlægges til godkendelse, kontingent fastsættes og der foretages valg til bestyrelsen, revision og suppleanter. Generalforsamlingen behandler ligeledes indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de personligt fremmødte. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet. Selskaber og foreninger kan stemme ved virksomhedens/foreningens tegningsberettigede eller en anden repræsentant fra virksomheden/foreningen i henhold til fuldmagt fra den/de tegningsberettigede. I øvrigt kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel ved annoncering på Jelling Golfklubs hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller, når mindst ½-delen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

BESTYRELSEN

 • 6  Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, mens kassereren og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Der vælges ligeledes hvert år 1-2 suppleant(er) til bestyrelsen. Der vælges hvert år 1 revisor og 1 suppleant for samme.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.

Sekretæren udfærdiger et referat fra hvert bestyrelsesmøde og hver generalforsamling. Referater fra bestyrelsesmøder godkendes af bestyrelsen. Generalforsamlingsreferater underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning beslutninger i foreningens anliggender.

TEGNING, FULDMAGTER og HÆFTELSE

 • 7  Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter.

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen hæftelse herudover.

ÅRSREGNSKAB

 • 8  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

VEDTÆGTSÆNDRINGER og foreningens opløsning

 • 9  Vedtægtsændringer skal forelægges en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Foreningens opløsning skal forelægges en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Og på denne generalforsamling kan foreningen nedlægges ved stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt flertal bestemmelse om nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formue. Hvis ikke midlerne kan anvendes som anført i formålsparagraffen, skal de tilfalde Jelling Golfklub til anvendelse i juniorafdelingen.

FORSTÅELSE AF VEDTÆGTERNE

 • 10  Tvivl om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den

Udtagelseskriterier for FTJ

Future Team Jelling støtter amatør junior- og ynglingespillere- og ungseniorspillere som har moder/hjemmeklub i Jelling Golfklub, og som opfylder nedenstående kriterier

 1. Vilje/Træningsflid:
  For at blive ”den bedste” skal man ville det. Hvis man ikke har overskuddet til at træne meget, så vil man det ikke nok. Træning og selvtræning er nøgleordet!
 2. Ambition:
  At have ambitioner, og det at sige at man har ambitioner er vigtigt. Ambitioner/drømme er til for at højne viljen til at træne/selvtræne. Det gør det nemmere at målsætte og strukturere spillerens karriere, da der er noget at sigte mod.
 3. Engagement:
  Det at blive en dygtig spiller er en livsstil. Man skal engagere sig i hjemmeklubben, golfsporten, prof. golf, udstyr, nationale turneringer, DGU og dens landshold m.m.
 4. Opførsel
  Spilleren skal være en god ambassadør for klubben og golfspillet. Da klubben/personerne omkring FTJ ligger meget flid og resourser i FTJ, så forventes det at spillerne respektere og lytter til de personer som er valgt til at hjælpe spillerne. Endvidere forventes der af spilleren at der udvises en positiv indstilling overfor ansatte og medlemmer.
 5. Socialt:
  Spilleren skal være en social del af klubbens junior/eliteafdeling og prioritere klubmatcher.

Udtagelsen beror herudover alene på træner/-teamets indstilling af spilleren

Medlemskabet af FTJ kan mistes efter indstilling fra træner/-teamets indstilling.